Дебар 1250, ул. Братство Единство 23
тел. +389 046/ 831 037, 832 522
факс: (+389) 046/ 838 042
e-mail: radiomarilyn@hotmail.com  
УКБ емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Дебар 104.70 Дебар