Радио Фама (Radio Fama) е приватна радиостаница, која емитува 24-часовна музичка и информативна програма на албански јазик за Тетово, Гостивар и регионот од предавател во село Мала Речица, југозападно од градот Тетово.

Тетово 1200, ул. Киро Ристовски - Дрнц 14, етаж 1
телефон/факс: (+389) 044/ 332 584
e-mail: ilijaz.fama@hotmail.com, radio.fama@hotmail.com
web-site: www.radiofama.org

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај / Dëgjoni mp3
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Тетово   97.50 Гајре,