Радио РФМ емува некои емисии со Наша ТВ, која има ист сопственик како и РФМ.


  Реп. Сев. Македонија 1000 Скопје, Кисела Вода, ул. „Милан Мијалковиќ“ 54
  тел. +389 2 5118855, +389 2 2520655
  e-mail: [email protected]
  web-site: www.nasatv.com.mk

Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Скопје   91.3 РТВ Дом