Шутел Телевизија е формирана на 17 јули 1994 година, а целосна концесија за работа доби на 18 Август 1998 година. Од таа дата ТВ Шутел работи како "Трговско радио дифузно друштво". Лоцирана е во Скопје во општината Шуто Оризари.

Телевизија Шутел започнува со програма од 10:00 часот наутро до 24:00 часот, поточно емитува програма во траење од 14 часови, во која 40% од програмата е во сопствена продукција. Во програмата се содржани: Македонско Ромски информативни емисии, Македонско-Ромски документарни програми, Македонско-Ромски музичко-забавни емисии, Македонско-Ромски културни и едукативни програми, Македонско-Ромски забавни програми. Во ТВ Шутел вработени се 16 луѓе.

I Sutel televizija egzistirinela taro 17 Juli 1994 bersh a sasti bukakiri koncesija ljelja ko 18 Avgust 1998 bersh. Taro akava dive i televizija Sutel kerla buti sar "Trgovijakoro radio-difuzikano khedibe" Locirami si ki komuna Suto Orizari.

I Televizija Sutel shurarkerela bukaja taro 10:00 o ari sabajleste, dzi ko 24:00 o ari rakate. pokonkretnikane emituinela programa ko thavdipe taro 14 arija, kolatar so 40% tari produkcija si lakiri. Ki programa isi: Makedonikane-Romane informatikane emisije, Makedonikane-Romane dokumentarnikane programe, Makedonikane-Romane muzikakere-zabavna emisije, Makedonikane-Romane kulturnikane thaj edukacijakere emisije, Makedonikane-Romane zabavakere programe. Ki TV Sutel kerena buti 16 manusha.

Skopje 1000, ul. Če Gevara 37
тел. +389 2 55 11 336, 55 11 337
e-mail: [email protected]
web-site: www.sutel.com.mk  
Емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Скопје 778
(59)
Средно Водно