City FM е радио станица која емитува 24-часовна програма на локално ниво на територија на општина Куманово со 100% покриеност на население одн. со потенцијална публика од преку 100 000 жители. Според повеке релевантни истразуванја City FM Радио има најголем рејтинг од електронските медиуми кои емитуваат на подрацје на општина Куманово. Од октомври 2005 г. програмата мозе да се следи и преку интернет со сто се овозмозува слусанје на радиото од било каде во светот. Во техницкиот поглед станица е опремена со најсовремената опрема за емитуванје.

Куманово 1300, ул. Никола Тесла 13
тел. +389 031/ 438 979, 439 979
e-mail: [email protected]
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Куманово   97.9 Стари Лозја,