Локалната приватна Телевизија Здравкин е основана на 20 Јануари 1991 година.

Велес 1400, ул. Димче Мирчев 1
тел. +389 043/ 212 900, 212-901, 212-902
факс: 043/ 212 904
e-mail: [email protected]
web-site: www.facebook.com/televizija.zdravkin

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Велес 522
(27)
Трпезица