Битола 7000, ул. Бонде Скерлевски 101-1/12
тел. +389 047/ 255 535
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Битола   94.4 Тумбе кафе