Телевизии во Отешево

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 10 МРТ 1 Отешево, (приема од Пелистер)
 21 Сител Телевизија Отешево
 37 RTM 2 Отешево, (приема од Пелистер)
  

Репетитор Отешево


Географски координати: 20°55'11"E / 40°59'07"N, надморска височина (кота терен): 860 м.Фото: Ohrid.de