Телевизија 3 емитува програма на три јазици - албански, турски и македонски.

Дебар 1250
тел. +389 46 512635
e-mail: [email protected]
web-site: fb.com/Televizija3Debar

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Дебар 35 Стогово + Присојница