Телевизии во Козица

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 43 МРТ 1 Козица, (приема од Стогово)
 46 RTM 2 Козица, (приема од Стогово)
  

Репетитор Козица


Географски координати: 20°55'48"E / 41°25'18"N, надморска височина (кота терен): 750 м.