Телевизии во Локов

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
674
(46)
МРТ 1 Локов, (приема од Стогово)
762
(57)
RTM 2 Локов, (приема од Стогово)
  

Репетитор Локов


Географски координати: 20°38'59"E / 41°21'54"N, надморска височина (кота терен): 1340 м.