Телевизии во Луково

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   5 МРТ 1 Луково, (приема од Глобочица)
 41 RTM 2 Луково, (приема од Глобочица)
 57 МРТ Собраниски канал Луково, (приема од Глобочица)
  

Репетитор Луково


Географски координати: 20°36'41"E / 41°21'36"N, надморска височина (кота терен): 835 м.