Супер Радио емитува програма од 1992 година и е едно од први комерциjални радио станици во Македониjа. Емитува 24 часа стерео програма од контактен, музичко-забавен и информативен карактер. Првенствено на македонски jазик, а одделни емисии и на Влашки jазик. Во летната сезона (jуни-jули-август) емисии на англиски, германски, француски и холандски jазик. Централно информативна емисиjа е "16-16". Броjот на потенциjалните слушатели е до 200.000 на поширокиот регион околу Охридското Езеро, со центрите Охрид, Струга и Поградец - Албаниjа. Неговата "идеална публика" е младата и средната популациjа. Располага со студиска техника од солидни професионални стандарди, 500 W трансмитер, моќен антенски систем.

  Реп. Сев. Македонија 6000 Охрид, ул. „Македонски просветители“ б.б.
  тел. +389 46 260078, +389 75 453294
  e-mail: [email protected]
  web-site: www.superradio.com.mk

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо MP3 128 kbps
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Охрид   97.0 Гореничка чука, 500 W
 


Аудио сигнали на Супер Радио