Телевизии во Самоков

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   7 МРТ 1 село Рамне, (приема од Тажево)
562
(32)
RTM 2 село Рамне, (приема од Тажево)
610
(38)
МРТ 1 Врв Фојник, (приема од Пелистер)
706
(50)
RTM 2 Врв Фојник, (приема од Пелистер)
730
(53)
МРТ Собраниски канал Врв Фојник, (приема од Пелистер)
  

Репетитор Врв Фојник


Географски координати: 21°08'57"E / 41°44'12"N, надморска височина (кота терен): 1421 м.Фото: ЈП Национална Радиодифузија

Репетитор Самоков (кај село Рамне)


Географски координати: 21°10'09"E / 41°40'37"N, надморска височина (кота терен): 975 м.