Телевизии во Слатино

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 50 МРТ 1 Слатино, (приема од Кула Дебарца)
 54 RTM 2 Слатино, (приема од Кула Дебарца)
 58 МРТ Собраниски канал Слатино, (приема од Кула Дебарца)
  

Репетитор Слатино


Географски координати: 20°51'56"E / 41°20'59"N, надморска височина (кота терен): 875 м.Фото: ЈП Национална Радиодифузија