Телевизија Спектра започна да емитува програма на 30 декември 1994 год. како приватно претприатије за информативна дејност. На конкурсот за доделување на концесии од страна на советот за радиодифузија во август 1998 година стана концесионер со доделена концесија за 7 години, и се пререгистрира како трговско друштво за радиодуфузна дејност со што го легализира своето работење во медиумскиот простор во Р.Македонија. Со новиот закон за радиодифузна дејност се доделуваат лиценци така што ТДРД СПЕКТРА Лабуништа на конкурсот објавен од страна советот за радиодифузија на кој конкурираат повеќе правни и физички лица успева да ја добие единствената лиценца за Струга. Лиценцата ја добива на 25.06.2008 година за период од 9 години што значи со траење до 25.06.2017 година.

село Лабуништа 6336, Општина Струга
тел. +389 046/ 792 006, 550 701, 550 550
мобилни: (+389) 071/ 220 101, 220 102, 220 103, 220 104
e-mail: [email protected]
web-site: www.spektra.com.mk

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Струга  48 Лабуништа, Удха Мале