Телевизии во Галичник

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   9 МРТ 1 Голубарник, (приема од Дебар, Стогово)
 12 RTM 2 Голубарник, (приема од Дебар, Стогово)
  

Репетитор Голубарник


Географски координати: 20°43'56"E / 41°38'55"N, надморска височина (кота терен): 1350 м.