Телевизии во Гари

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   5 RTM 2 Гари, (приема од Лазарополе-2)
 10 МРТ 1 Гари, (приема од Лазарополе-2)
 12 МРТ Собраниски канал Гари, (приема од Лазарополе-2)
  

Репетитор Гари


Географски координати: 20°41'24"E / 41°30'4"N, надморска височина (кота терен): 1080 м.