Втора програма - Радио 2

На 15 септември 1962 година започнува емитувањето на новата локална скопска програма за слушателите на градов. Тогаш програмата го исполнуваа два едноиполчасовни термини што се емитуваа преку 20 киловатен предавател во Маџари на 202 м. / 1485 kHz. Нејзината посебност најмногу се огледуваше во музичкиот дел на програмата кој се реализираше значително поревијално за разлика од Првата програма. Во 1965 година скопската програма имаше времетраење од 5 часа во работните и 2 часа во неделните денови. Преку вториот канал Радио Скопје во 1967 година се емитуваше програма во времетраење од 1.523 часа. Од тоа на говорната програма отпаѓаат 16, а на музичкиот дел 84 проценти што е карактеристичен сооднос за ваков вид програма. Од 1968 г. Скопска програма прерасна во Втора програма на Радио Скопје и емитуваше 3 часа во утринските часови и попладне од 15.00 до 18.000 часот. Втората програма на Радио Скопје, како конечно оформена целина која во нешто изменет и збогатен вид функционира и денес, беше создадена во 1980 година. Во 1992 г. Втората програма се преименува на преименува во Канал 2000, после се нарича Радио 2000 и Радио Херц.

  Од 27 јануари 2003 г. стартува новата програмска шема на Втората програма на Македонско радио, кое сега се вика Радио 2. Програмата се трансформира во рекреативно-забавна, со многу повеќе музика и музички емисии. Радио 2 емитува 16-часовна програма од 06 до 22 часот, а потоа продолжува програмата на немнозинските заедници од 22 до 02 часот со вести на албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки јазик. Од 02 до 06 часот се емитува програмата Канал 103.


  Реп. Сев. Македонија 1000 Скопје, бул. „Гоце Делчев“ б.б.
тел. +389 2 5119 899 (централа), +389 02 5119 864 (Радио), +389 02 5119 852 (Радио 2)
web-site: www.mrt.com.mk

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Белчишта   90.9 Дебарца, VTORA
Битола   96.1 Пелистер, 10 kW, VTORA
Богомила   91.0 Крива Круша, VTORA
Валандово   98.1 Боскија, VTORA
Велес   94.1 Црн Врв, 10 kW, VTORA
Витолиште   98.5 Витолиште, VTORA
Гевгелија 102.4 Мрзенски рид, VTORA
Герман 107.2 Герман, VTORA
Глобочица   98.7 Пискупштина, VTORA
Групчин 100.5 Групчин, VTORA
Двориште   95.7 Двориште-2, 15 W, VTORA
Дебар 101.0 Стогово, 3 kW, VTORA
Делчево   96.5 Голак, 100 W, VTORA
Дуње   98.1 Дуње, VTORA
Душегубица   95.3 Душегубица, VTORA
Извор   90.0 Извор, 200 W, VTORA
Кавадарци   96.3 Голем Љубаш, VTORA
Кичево   93.1 Калето, 100 W, VTORA
Кичево   93.8 Цоцон, 100 W, VTORA
Кратово   90.0 Страцин, 500 W, VTORA
Кратово 103.0 Кратово-2, 50 W, VTORA
Крива Паланка   88.0 Жидилово, 100 W, VTORA
Крива Паланка   94.8 Ловен дом, 15 W, VTORA
Крушево 101.0 Крушево, VTORA
Куманово   98.4 РДО Куманово, 200 W, VTORA
Лазарополе   94.3 Лазарополе-1, 15 W, VTORA
Маврово   99.3 Влајница, VTORA
Македонски Брод   88.0 Локвица, VTORA
Матка   97.8 Матка, VTORA
Мраморец 100.8 Мраморец, 15 W, VTORA
Осломеј 101.2 Осломеј, VTORA
Охрид   96.5 Охрид-град, 200 W, VTORA
Охрид 106.5 Коњско, VTORA
Пехчево   95.9 Буковиќ, 100 W, VTORA
Попчево   98.6 Попчево, VTORA
Прилеп   91.0 Трескавец, VTORA
Радовиш   94.4 Калуѓерица, VTORA
Ростуша   99.9 Ростуша, 15 W, VTORA
Скопје   92.4 Водно, 10 kW, VTORA
Сопотница   91.0 Сопотница, VTORA
Струга   97.7 Мали Влај, 1 kW, VTORA
Струмица   94.9 Цареви кули, VTORA
Струмица   97.8 Беласица, VTORA
Тајмиште   95.1 Тајмиште, VTORA
Теново   90.0 Сува Гора, 500 W, VTORA
Тепавци 103.4 Тепавци, VTORA
Тетово   96.3 Попова Шапка, 5 kW, VTORA
Томорос   98.9 Томорос, VTORA
Штип   90.5 Туртел, 10 kW, VTORA