МРТ 5 — канал на Македонската радио-телевизија. Започнал со емитување сигнал на 8 април 2020 година во 16 часот како специјализиран канал за детска програма на јавниот сервис.


Северна Македонија 1000 Скопје, бул. „Гоце Делчев“ б.б.
тел. +389 2 5119 899 (централа)
web-site: www.mrt.com.mk

Терестријално емитување